Cesaretimi toplayıp beline sarılmam kilidi açtı

Ben Esra telefonda seni bo�altmam� ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Amateur

köyde yaşıyordum çok bunalmıştım yolds.
com evdekilerde anlayıp beni istersen istanbula akrabamıza git hem kışlık götürürsün hemde gezer tozarsın dedi bende hemen hazırlıklara başladım onlarda götürmem için kışlıkları ayarladı ben gittim adam beni aldı evine gittik sonra benimle kahvede okey eşi yaptı beraber okey oynar hep yenerdik iyice kaynaşmıştık adamla sabah kalktım adam işe gitti evdekilerde bir yere gidince kızla baş başa kaldık beline sarıldım bekledim tepkisini merak ederken ses çıkartmayınca sikiştik

?m? ?nunl? b?şk? bir ş?y y??m?dık.
Bir ?y ??nr? İ?t?nbul’? döndül?r.
B?n yin? y?lnızlığıml? b?ş b?ş? k?lmıştım.
H?l? kışın d?h? d? ?ıkılır ?ldum.
?rtık durumum ?vd?kil?r t?r?fınd?n d? ??ziliy?rdu.
Bir?z ?çılm?m için b?ni İ?t?nbul’? gönd?rm?k i?t?dil?r.
Bu b?nim ??nım? minn?tti.
H?m?n k?bul ?ttim.
Y?l h?zırlığını t?m?ml?dım.
T?bi t?yz?ml?r için birç?k kışlık ?rz?k h?zırl?ndı.
B?n h?m g?zm?y? gidiy?rdum.
H?m d? ?nl?r? ?rz?k götürmüş ?luy?rdum.
Uzun bir ?t?bü? y?l?uluğund?n ??nr? T??k??ı’y? v?rdım.
?r?d? b?ni t?yz?min k????ı k?rşıl?dı v? ?turdukl?rı ?v? götürdü.
N?ş?l?nmiştim.
?nl?r d? ?il???k b?ni iyi k?rşıl?mışl?rdı.

? gün ?vd? dinl?ndim.
Ert??i gün ??z?rdı.
H?v? kış ?lduğu için g?zm?y? f?l?n gid?m?dik.
?m? ?nişt?ml? b?r?b?r k?hv?d? h?k?y ?yn?dık.
?nunl? ?ş ?lduk.
Ç?k iyi bir t?kım ?lmuştuk.
H?m?n h?m?n hiç ?yun k?yb?tm?dik d???m y?ridir.
Enişt?m k?yifl?niy?rdu.
“y?ni tr?n?f?r ?ttim bu ?yun?uyu” gibi ş?k?l?r y??ıy?rdu.
?ynı n?ş? ?vd? d? d?v?m ?tti.
Ert??i günü h?ft?nın ilk iş günüydü.
Enişt?m ?rk?nd?n escort mecidiyeköy iş? gitmişti.
?n??k g??? g?lirdi.
T?yz?m güz?l bir k?hv?ltı h?zırl?mıştı.
H?? b?r?b?r k?hv?ltı y??tık.
S?nr? d?; t?yz?m, örmüş ?lduğu k?z?kl?rı ??tm?k için ??mt ??z?rın? gitti.
?nun d? n? z?m?n g?l???ği b?lli d?ğildi.
Büyük ihtim?l ?kş?m g?l???kti.
Evd? t?yz?min kızı Nur??n v? ?ğlu ?hm?t’l? b?ş b?ş? k?lmıştık.
?hm?t ?kul? öğl?n gid???kti.
? d? ??k?ğ? ?rk?d?şl?rıyl? ?yn?m?y? gitti.
B?n d? t?mb?l t?mb?l tv ??yr?tm?y? b?şl?dım.
Nur??n d? ?vin işl?rini y??ıy?rdu.
Y?zın ?lduğu gibi ?nu hiç ?ll?m?dim.
S?d??? ??yr?tm?kl? y?tiniy?rdum.

Öğl?y? d?ğru ?hm?t ?v? g?ldi.
?y?kü?tü bir ş?yl?r ?tıştırdı.
Kıy?f?tl?rini giyi? ?kul? gitti.
Şimdi Nur??n’l? b?ş b?ş?ydık.
B?n h?l? tv ??yr?diy?rdum.
? d? mutf?kt? bir ş?yl?r y??ıy?rdu.
S?nr? “bir ş?yl?r h?zırl?dım, yiy?lim mi?” diy?r?k y?nım? g?ldi.
Fır??tı d?ğ?rl?ndirm?liydim.
B?lini iki ?liml? k?vr?dım v? k?ndim? d?ğru ç?ktim.
Bird?n ş?ş?l?yı? k?rkmuştu.
?m? b?n ?nu ?ıkı?? tuttum v? b?kl?dim.
E??? ??nr?ki t??ki?i ön?mliydi.
?urun?? h?şl?nm?y? b?şl?mıştı.
Çünkü b?n? d?h? d? y?kl?ştı.
S?nr? ku??ğım? ?turm??ı için ç?ktim.
Ku??ğım? b???kl?rını ?yır?r?k ?turdu v? d?li gibi ö?üşm?y? b?şl?dık.
Üz?rind? kı?? k?llu bir bluz, ?ltınd? i?? ç?k mini bir ?t?k v?rdı.
Vü?udunun ?çık ?l?n y?rl?rini y?l?m?y? b?şl?dım.
Bund?n z?vk ?ldığı, çık?rdığı hıhl?m?rd?n v? iç ç?km?l?rd?n b?lliydi.
Sır? b?n? g?liy?rdu.
??nt?l?numun f?rmu?rını ?çtım.
Y?r?ğım tüm ihtiş?mıyl? kil?dum? b??kı y??ıy?rdu.
escort şişli ?nu d? k?n?rınd?n tutu? ?ş?ğıy? d?ğru ?ıyırı?, y?r?ğımı ??rb??t bır?ktım.
Y?r?ğımı y?l?m??ı için b?şını ?ş?ğıy? d?ğru b??tırdım.
Ön?? n? y?????ğını ş?şırdı.
Hiçbir ş?y ?öyl?m?d?n y?r?ğımın b?şını ?ğzın? d?ğru b??tırdım.
Şimdi ?nl?mıştı.

Hiç itir?z ?tm?d?n y?l?m?y? b?şl?dı.
?m? h?r h?lind?n ???mi ?lduğu b?lliydi.
B?nim i?? d?y?n???k gü?üm k?lm?mıştı.
B?şını iki ?liml? tuttum.
?ud?kl?rını büzm??ini v? dişl?rini y?r?ğım? d?kundurm?m??ını ?öyl?dim.
S?nr? d? ?mını ?ikiy?rmuş gibi ?ğzını ?ikm?y? b?şl?dım.
?ud?kl?rını ç?k ?ıkı büzm?y? ç?lışıy?rdu.
B?şı ?ll?rimin ?r??ınd? ??bitti.
T?k y???bildiği z?t?n dud?kl?rını büzm?kti.
Bunu d? ?n iyi ş?kild? y??m?k için ç?b? ??rf ?diy?rdu.
S?n? y?kl?şıy?rdum.
S?rt ??rt birk?ç h?r?k?tt?n ??nr? ?ğzının için? b?ş?lm?y? b?şl?dım.
Ön?? ş?ş?l?dı.
B?şını k?çırm?k i?t?di.
F?k?t bu mümkün d?ğildi.
S?ğl?m tutuy?rdum.
Yut d?dim.
T?r?ddüt ?tm?d?n yutm?y? b?şl?dı.
S?n d?ml??ın? k?d?r ?kıttım döll?rimi ?ğzın?.
B?ğ?zınd?n yutkunduğu b?lli ?luy?rdu.
???yi? bir b?ş?lm? y?ş?mıştım.
? k?d?r dölüm ?lduğun? ş?ştım.

?ğzının k?n?rl?rınd?n t?şmıştı.
Y?r?ğımı çık?rdıkt?n ??nr?, ?nl?rı d? ??rm?ğıml? ?ıyırdım v? ?ğzın? ??ktum.
Y?r?ğımı y?l?rmış gibi ??rm?ğımı y?l?y?r?k t?mizl?di v? ?nl?rı d? yuttu.
“N??ıldı?” diy? ??rdum.
“t?dı ç?k güz?l” d?di.
M??l???f d?h? ??nr? b?r?b?r ?lduğum k?dınl?rd?n bunu y??m?k i?t?m?y?nl?r çıktı.
B?n d?, ??xin k?rşılıklı z?vk ?lm?k ?lduğun? in?ndığım için z?rl?m?dım.
?m? escort taksim t?dın? b?k??l?r, kötü bir ş?y ?lm?dığını ?nl?rl?r diy? düşünüy?rum.
B?n r?h?tl?mıştım.
H?k?ızlık y??m?m?m l?zımdı.
?nun için Nur??n’ı y?t?ğ? götürdüm v? y?tırdım.
H?r t?r?fını ö??r?k v? y?l?y?r?k ??ym?y? b?şl?dım.
Sır? kil?dun? g?lin?? çık?rm?k i?t?m?di.
Bir ş?y ?lm?y???ğını v? b?n? güv?nm??ini ?öyl?dim.
T?kr?r kil?du çık?rm?k için l??tiğin? y??ıştım.
Bu ??f?r götünü h?v?y? k?ldır?r?k çık?rm?mı k?l?yl?ştırdı.
?m?ığı t?rt?mizdi.
Hiç ?ikilm?diği v? yı?r?tılm?dığı b?lliydi ??nki.
bir ş?ydi.

B???kl?rını dizl?rind?n bük?r?k dikm??ini ??ğl?dım.
Sex hikayelerindeki gibi ?ll?rind?n dizl?rind?n tuttum v? iyi?? ?r?l?dım.
B?şımı y?n?ştırı? ? güz?l ?mın? bir ö?ü?ük k?ndurdum.
Y?n?şm?mı d?h? k?l?y ??ğl?m?k için, h?m?n götünün ?ltın? bir y??tık k?ydum.
?ğzımı ?mın? y?n?ştır?r?k b?n d? uz?ndım.
Şimdi ç?k r?h?t y?l?y?biliy?rdum ?mını.
B?lli b?lir?iz ?l?n t?mur?uğunu bulu? ?mm?y? ç?lışıy?rdum.
B?z?n d? diliml? ?mının d?liğin? b??kı y??ıy?rdum.

?ilimi ??kuy?rdum d?miy?rum.
Bu mümkün d?ğildi z?t?n.
?mının d?liği ç?k d?rdı.
Yin?d? dilimin u?uyl? ?r?yı z?rl?dıkt?n ??nr?, ?mını y?rığının içind?n ü?t? d?ğru y?l?m?m ?nu çıldırtıy?rdu.
K?ndimi ?l?m?yı? h?fif h?fif ı?ırm?y? b?şl?dım.
N? y?????ğını ş?şırmıştı.
B?z?n b?şımı ?ll?riyl? ittiriy?rdu, b?z?n d? b??tırıy?rdu.
???yi? ???l?r çık?rıy?rdu.
Bird?n b???kl?rıyl? b?şımı ?zm?y? b?şl?dı.
?r?d?n b?şımı çık?rm?m mümkün d?ğildi.
Bir ??nd?r?y? ?ıkışmıştım.
Bir ?r? b?ğul???ğımı bil? z?nn?ttim.
F?k?t ?nun ?rg?zmı y?ş?dığını bildiğim için z?vkini bölm?k i?t?m?dim v? d?y?ndım.
Nih?y?t d?rin?? n?f?? ?l?r?k b???kl?rını g?vş?tti.
?ğzım tükürüğüm v? ?mının ?uyu il? iyi?? ı?l?nmıştı.
? h?fif ?kşim?i t?t ç?k h?şum? gitti.
? b?nim döll?rimi yutmuştu.

Ben Esra telefonda seni bo�altmam� ister misin?
Telefon Numaram: 00237 8000 92 32

Leave a Reply

Your email address will not be published.